Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu

Wyprawka szkolna 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 – druki zamieszczone są pod informacją do ściągnięcia, można je również pobierać w sekretariacie szkolnym
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:
1/ uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej              i klasy IV technikum
2/ uczniów niepełnosprawnych:

– słabowidzących,
–  niesłyszących,
–  słabosłyszących,
–  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
–  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
–  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
–  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
–  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie.

 1. Planowana kwota dofinansowania:
  Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić: zobacz tabelę – załącznik nr 5.
 2. Termin składania wniosków:
  Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników –
  do dnia 15 września 2015 r.

Wzory wniosków można pobrać poniżej (Zał. 1-3) oraz są dostępne w poszczególnych szkołach i w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Żagań (pok. 18).

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Do wniosku należy dołączyć:
– w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na kryterium dochodowe, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

– w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Zwrot kosztów indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:
– faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
lub
– paragon,
lub
– oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”(WZÓR – Załącznik nr 4).
Wypłata dofinansowania odbywać się będzie do dnia 20 listopada 2015 r.:

– dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim – w poszczególnych szkołach;

– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Żagania i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu, w kasie Urzędu Miasta Żagań, po uzyskaniu informacji od dyrektorów szkół oraz po przedłożeniu w/wym. dowodów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:


Zał. 1
– Wniosek Nr 1 – Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. (dotyczy uczniów klas III  szkoły podstawowej i IV technikum) – ze względu na kryterium dochodowe,
Zał. 2 – Wniosek Nr 2 – Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. (dotyczy uczniów klas III szkoły podstawowej i IV technikum) – ze względu na art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Zał. 3 – Wniosek Nr 3 – Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r. (dotyczy uczniów niepełnosprawnych),
Zał. 4 – Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,

Zał. 5 – Kwoty dofinansowania przysługujące poszczególnym grupom uczniów.

 1. Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej” znajdują się w projektach:
  – Uchwały Nr …../2015 z dnia ……………2015 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” (projekt z 20 kwietnia  2015 r.),
  – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia …….. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (projekt z 22 maja 2015 r.)

UWAGA!
– Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Nie mogą to być ćwiczenia!!!);
– Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

Załącznik nr 1 – Wniosek 1 – kryterium dochodowe

Załącznik nr 3 – Wniosek 3 – niepelnosprawnosc – zał.3

Załącznik nr 5 – TABELA-kwoty dofinansowania 2015

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: