Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu

Szkoła z Klasą 2.0

szkolazklasa_20-logo-x146

Zasady programu

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2016/2017 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia.

W programie bierze udział Zespół, w którego skład wchodzą: dyrektor, koordynator, wybrani nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Wszyscy członkowie Zespołu aktywnie uczestniczą w programie – planują, a następnie realizują zaplanowane działania.

 

Jakie cele może wybrać szkoła na najnowszy rok szkolny?

 1. RÓWNE SZANSE. Cel: szkoła wyrównuje szanse edukacyjne i życiowe dzieci, wspiera najbardziej potrzebujących.
 2. PASJA DO NAUKI. Cel: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.
 3. WIEDZA UŻYTECZNA. Cel: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.
 4. SAMODZIELNOŚĆ. Cel: szkoła uczy samodzielności, krytycznego myślenia, odwagi stawiania pytań oraz odpowiedzialności za naukę.
 5. OCENIANIE I DOCENIANIE. Cel: szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości.
 6. OBYWATELSTWO. Cel: szkoła uczy dialogu, współdziałania i zachęca do współdecydowania.
 7. BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE. Cel: szkoła tworzy klimat bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.
 8. DOBRE RELACJE. Cel: szkoła dba o dobre relacje i komunikację między wszystkimi członkami szkolnej wspólnoty.
 9. SOLIDARNOŚĆ. Cel: szkoła uczy solidarności, wzajemnej pomocy i buduje kulturę dzielenia się.
 10. OTWARTOŚĆ. Cel: szkoła jest otwarta na społeczność lokalną i świat oraz uczy rozwiązywania problemów.

Spotkania Zespołu

Zespół zorganizuje cztery spotkania podczas których zaplanuje realizację poszczególnych zadań:

 • Pierwsze spotkanie Zespołu: określenie celu głównego. Na początku ważne będzie stworzenie możliwie najbardziej zróżnicowanego Zespołu. Na pierwszym spotkaniu przyjrzy się on temu, czym szkoła dysponuje i określi, czego najbardziej jej brakuje. Na podstawie rozmowy, refleksji i analizy, członkowie Zespołu wstępnie wybiorą cel, który w tym roku szkolnym szkoła będzie realizować, i który najlepiej odpowiada jej potrzebom. Zespół zapozna się z przygotowaną przez nas (i wspomnianą powyżej) listą 10 celów określających sfery, w których może wprowadzić zmiany, i wybierze jeden, na którym się skupi. Czy ten cel rzeczywiście odpowiada na potrzeby szkolnej społeczności? Zespół będzie musiał sprawdzić, czy jego intuicje były prawdziwe i zapytać o zdanie różnych przedstawicieli szkolnej społeczności. Zbierze opinie, pomysły i wnioski, które staną się punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy
 • Drugie spotkanie Zespołu: badanie potrzeb szkoły i redefinicja celu. Na tym etapie cel wybrany spośród dziesięciu (i zweryfikowany w drodze konsultacji, rozmów i wywiadów), Zespół dopasuje do potrzeb szkoły i określi, jakie konkretne wyzwanie szkoła stawia sobie w tym roku szkolnym. Taki skonkretyzowany cel nazywamy celem szczegółowym. Kolejnym krokiem będzie zaplanowanie działań, które pozwolą ten cel zrealizować. Powinny one dotyczyć przynajmniej dwóch z trzech obszarów: architektonicznego (FAR – Przestrzeń Fizyczna i Architektoniczna), społecznego (RELACJE) i związanego z nowymi technologiami (TIK), ale można w szkole również realizować pomysły, które nie mieszczą się w żadnej z tych kategorii.
 • Trzecie spotkanie Zespołu: planowanie i podział zadań. Trzecie spotkanie to czas na szczegółowe planowanie. Im dokładniej Zespół przemyśli każde działanie, podzieli obowiązki i oszacuje czas potrzebny na realizację zamierzeń, tym większe będą szanse na to, że uda się zrealizować wszystkie plany. Zespół powinien również określić najważniejsze wskaźniki sukcesu – dzięki temu pod koniec roku łatwiej będzie ocenić działania.

Ale wskaźniki sukcesu to tylko część ważnego elementu, jakim jest ewaluacja. Ewaluacją wstępną była analiza zasobów i potrzeb, przeprowadzona na pierwszym spotkaniu. Ważne, aby Zespół pomyślał również o bieżącym ewaluowaniu działań, zbieraniu opinii, obserwacji i uwag. Dzięki temu już w trakcie roku szkolnego będzie można pewne rozwiązania poprawić czy lepiej dopasować do potrzeb szkoły.

 • Czwarte spotkanie Zespołu: ewaluacja działań. Ostatnie spotkanie to czas na podsumowania i wyciągnięcie wniosków. Zespół powinien sprawdzić, czy wskaźniki sukcesu zostały osiągnięte i przeanalizować wnioski, uwagi i rekomendacje, które zebrał na początku roku, w czasie rozmów z przedstawicielami szkolnej społeczności, podczas bieżącej ewaluacji oraz ewaluacji końcowej. Dzięki temu będzie można wyznaczyć kierunek dalszych zmian i sprawdzić, co się udało, a co warto jeszcze dopracować. Zespół zastanowi się również, co dalej – jak ugruntować pozytywne zmiany w szkole i jak kontynuować proces wprowadzania innowacji w szkole.

elementy_programu

Pierwsze spotkanie Zespołu: określenie celu głównego

do 13 listopada 2016 r.

 • Członkowie Zespołu
 • Uczniowie:

 

Ola – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, przewodnicząca klasy VI

Marysia – zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, uczennica klasy V

Kasia – skarbnik Samorządu Uczniowskiego, przewodnicząca klasy IV

Jacek – przewodniczący klasy I

Kasia – przewodnicząca klasy II

Szymon – przewodniczący klasy III

 • Rodzice uczniów:

 

Kinga – mama Hani z klasy III i Michała z klasy I, przewodnicząca Rady Rodziców

Anna – mama Amelii z klasy I

Joanna – mama Bartka z klasy I

Alicja – mama Gabrysi z klasy I

Anna – mama Pawła z klasy II

Monika – mama Piotrka z klasy II

Anna – mama Bartka z klasy III

Joanna – mama Filipa z klasy III

 

 • Nauczyciele:

 

Agata Synowiec – Dyrektor Szkoły

Anna Rejdaszko – Koordynator programu

Monika Ganczar – Nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Migoń – Nauczyciel języka angielskiego

 

 • Cel główny – Wiedza użyteczna

 

Cel: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.

Wielu uczniów naszej szkoły nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału umysłowego, nie osiąga pełni swoich możliwości, ponieważ nie widzi zasadności uczenia się. Młodzi ludzie często nie zauważają związku między wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na lekcji, a tym, co mogą wykorzystać w codziennych sytuacjach. Przyczynia się to do osłabienia motywacji do nauki, a co za tym idzie, spadku efektywności nauczania i nieadekwatnych osiągnięć edukacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu zmian uczniowie zrozumieją, że wiedza to nie tylko teoria, a to, czego uczą się w szkole, mogą wykorzystać w codziennym życiu tworząc, eksperymentując, rozwiązując problemy.

Wybrany cel będziemy konsultować z całą społecznością szkolną oraz rodzicami uczniów. Pytania do badania potrzeb i zebrania opinii sformułujemy wraz z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Gronem Pedagogicznym.

Drugie spotkanie Zespołu: badanie potrzeb szkoły
i redefinicja celu

do 15 stycznia 2017r.

Dotychczasowe działania Zespołu i Społeczności szkolnej, opisane na platformie Szkoła z Klasą 2.0, wyróżniły się pomysłowością, innowacyjnością oraz autorskim podejściem do tematu. Dzięki temu uzyskały odznaczenie „Dobrej praktyki”.

 

TO   NASZ WSPÓLNY   SUKCES!

dobra-vpraktyka

G R A T U L U J E M Y!!!

 1. Konsultacje zostały przeprowadzone wśród całej społeczności szkolnej.
  1. Uczniowie wyrażali swoje potrzeby i rekomendacje podczas wywiadów z  przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego (członkami Zespołu). Rozmowy były filmowane bądź nagrywane na dyktafon. Ponadto reprezentanci społeczności uczniowskiej skrupulatnie obserwowali i fotografowali przestrzeń szkolną.
  2. Rodzice naszych uczniów otrzymali ankiety, które miały na celu zbadać ich potrzeby i oczekiwania związane ze szkołą. Poza tym podczas zebrania ogólnego dyrektor szkoły przeprowadził z rodzicami wywiad grupowy.
  3. Nauczyciele wypełnili ankiety, a koordynator zbierał dodatkowe informacje w czasie wywiadów indywidualnych.

   

  Chcąc ostatecznie określić cel główny i cel szczegółowy, skorzystano z metody animacyjnej „pytanie na sznurku”.  Na korytarzu w widocznym miejscu rozwieszono sznurek, do którego klamerkami przyczepiono kartki z propozycjami. Proszono uczniów, ich rodziców i nauczycieli o wyrażenie swojego zdania poprzez zaznaczenie naklejką wybranego celu. Fakt, że kartki z naklejkami wisiały na korytarzu i były widoczne dla wszystkich, wywoływał inspirujące dyskusje wśród członków społeczności szkolnej.

uczniowie-z-zespolu-i-ich-plan-dzialaniafoto-1 foto-2 pytanie-na-sznurku wywiad-1 wywiad-2 wywiad-3 wywiad-grupowy-1 wywiad-grupowy-2-1

 

 

 

 

 

 

 1. Badanie potrzeb społeczności szkolnej w roku szkolnym 2016/2017WYWIAD Z UCZNIAMI (FILMY)
  1. Jakie umiejętności, które zdobywasz w szkole są najbardziej przydatne w codziennym życiu?
  2. W jakich codziennych sytuacjach wykorzystujesz w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole?
  3. Które miejsca w szkole lubisz najbardziej i dlaczego?
  4. Które miejsca wymagają zmian i dlaczego? Podaj swoje propozycje tych zmian.
  5. Jak powinna wyglądać lekcja, abyś najlepiej zapamiętał przekazywane na niej treści?ANKIETA DLA RODZICÓW
  6. PROSIMY O WYRAŻENIE OPINII NA TEMAT SWOICH POTRZEB  I OCZEKIWAŃ ZWIĄZANYCH Z NASZĄ SZKOŁĄ. BĘDZIE ONA DLA NAS WSPARCIEM W PROCESIE PLANOWANIA I WPROWADZANIA ZMIAN W DUCHU WSPÓŁPRACY I OTWARCIA NA POTRZEBY CAŁEJ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI.
  7.   
  1. Jakie umiejętności, które dziecko zdobywa w szkole są najbardziej przydatne w codziennym życiu?
  2. W jakich codziennych sytuacjach Państwa dziecko wykorzystuje w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole?
  3. W jakich sytuacjach zachęcają Państwo dziecko do wykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w praktyce?
  4. Które miejsca w szkole (wokół szkoły) są atrakcyjne dla Waszego dziecka  i dlaczego?
  5. Które miejsca w szkole lub/i wokół szkoły wymagają zmian i dlaczego?
  6. Proszę podać propozycję, jaką mają Państwo na zagospodarowanie tych miejsc.
  7. Jak według Państwa powinna wyglądać lekcja, aby dziecko najlepiej zapamiętało przekazywane na niej treści?ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
  8. PROSIMY O WYRAŻENIE OPINII NA TEMAT SWOICH POTRZEB  I OCZEKIWAŃ ZWIĄZANYCH Z NASZĄ SZKOŁĄ. BĘDZIE ONA DLA NAS WSPARCIEM W PROCESIE PLANOWANIA I WPROWADZANIA ZMIAN W DUCHU WSPÓŁPRACY I OTWARCIA NA POTRZEBY CAŁEJ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI.
  9.  
  1. Jakie umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole są najbardziej przydatne w codziennym życiu?
  2. W jakich codziennych sytuacjach uczniowie mogą wykorzystywać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole?
  3. Które miejsca w szkole (wokół szkoły) są atrakcyjne dla uczniów  i dlaczego?
  4. Które miejsca w szkole (wokół szkoły) wymagają zmian i dlaczego?
  5. Proszę podać propozycję, jaką mają Pani/Pan na zagospodarowanie tych miejsc.
  6. Jak według Pani/ Pana powinna wyglądać lekcja, aby uczeń najlepiej zapamiętał przekazywane na niej treści?

   

   

 2. Podsumowanie wyników konsultacji.Najważniejsze potrzeby i rekomendacje (najczęściej powtarzane przez respondentów): 
  1. zagospodarować teren zielony – (miejsce do zabaw i nauki, tor sprawnościowy np. z wykorzystaniem opon, szałasy z drewna, gry edukacyjne, ławki ze stołami, gdzie można prowadzić zajęcia w ciepłe dni, „zielone śniadania”, dosadzenie roślin, krzewów, kwiatów)
  2. rozbudować plac zabaw – (wymiana elementów na placu na nowe, bardziej atrakcyjne dla dziecka, elementy edukacyjne),
  3. uatrakcyjnić szkolne korytarze – (gry edukacyjne na podłodze i ścianach),
  4. organizować zajęcia pozwalające uczniom wykorzystywać wiedzę w praktyce (np. doświadczenia, eksperymenty, projekty; uczeń aktywny i samodzielny w działaniu – nauczyciel w roli przewodnika i obserwatora),
  5. prowadzić działania doskonalące umiejętności społeczne (głównie współpracę w grupie).

   

 3. Określenie celu szczegółowego.Cel szczegółowy: Szkoła działa w kierunku zagospodarowania przestrzeni architektonicznej   i fizycznej poprzez wykorzystanie wiedzy w praktyce i współpracę społeczności szkolnej.Wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na wybór kierunku działań szkoły. Udało się zawrzeć najważniejsze potrzeby i rekomendacje w jednym celu szczegółowym. Ujęto w nim zarówno wykorzystywanie wiedzy w praktyce, zmiany w przestrzeni architektonicznej i fizycznej, jak i współpracę w grupie.Szczegółowy opis działań znajduje się na portalu Szkoła z Klasą 2.0. Oto link:

Oto link:

https://szkolazklasa20.pl/kurs/dokument/5050/

 t-3 t-2 t1

TABELKA

 

 

HARMONOGRAM ZADAŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

WSKAŹNIKI SUKCESU

Oto nasze wskaźniki sukcesu:

 1. Liczba wykonanych zadań  w stosunku do zaplanowanych w harmonogramie.
 2. Terminowe wykonanie prac.
 3. Liczba uczniów, ich rodziców i nauczycieli zaangażowanych w realizację danego zadania.
 4. Zaangażowanie społeczności szkolnej w pozyskanie środków zewnętrznych.
 5. Funkcjonalność powstałych obiektów pozwalająca uczniom wykorzystywać wiedzę i umiejętności w praktyce.
 6. Poziom współpracy społeczności szkolnej.
 7. Poziom współpracy szkoły z instytucjami znajdującymi się w środowisku lokalnym.
 8. Poziom satysfakcji społeczności szkolnej i lokalnej.
 9. Stopień rozpropagowania informacji na temat realizacji zadań.

Ewaluacja bieżąca zostanie przeprowadzona za pomocą następujących metod:

 1. Analiza danych zastanych.
 2. Obserwacja.
 3. Wywiady indywidualne i grupowe.
 4. Wizualizacja atmosfery w poszczególnych grupach.
 5. Ściana opinii (gadająca ściana).

Podczas przeprowadzania ewaluacji końcowej zaplanowano:

 1. Wywiady indywidualne i grupowe.
 2. Pytanie na sznurku.
 3. Pocztówkę do przyjaciela.

W czasie czerwcowego festynu nasze dokonania skonsultujemy z Sympatykami Szkoły, m.in.: przedstawicielami władz miasta i prasy lokalnej, emerytowanymi nauczycielami, absolwentami szkoły, sponsorami.

Od października 2017 r. nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny pt. „GRY EDUKACYJNE Z KLASĄ” opracowany w ramach programu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. Dotychczasowe działania naszego zespołu zadaniowego wyróżniły się pomysłowością oraz autorskim podejściem do tematu wśród 203 polskich szkół. Za innowacyjny projekt  uzyskaliśmy odznaczenie „Dobrej praktyki”, promując nasze działania wśród społeczności lokalnej i ponadlokalnej.

Analiza potrzeb społeczności szkolnej wyznaczyła kierunek działań szkoły. Zaczęto dążyć do zagospodarowania przestrzeni architektonicznej  i fizycznej poprzez rozwijanie umiejętności uczniów, wykorzystanie ich wiedzy w praktyce oraz wzmacnianie współpracy z rodzicami. Podjęto decyzję o stworzeniu na terenie zielonym wokół szkoły i wewnątrz budynku gier oraz obiektów edukacyjnych:

 1. szałasu gier logicznych,
 2. matematycznego toru przeszkód,
 3. gier na powierzchniach płaskich,
 4. edukacyjnych schodów,
 5. przyrodniczej ścieżki sensorycznej,
 6. kreatywnej tablicy,
 7. układu słonecznego,
 8. kamiennej gry,
 9. piaskowej łodzi,
 10. ogniskowego kręgu.

Wymienione gry i obiekty oprócz wartości edukacyjnej w pewnym stopniu są odpowiedzią na problemy zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży z tutejszej dzielnicy.

W działania nad realizacją projektu włączyli się uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Obecnie z zaangażowaniem realizują kolejne prace, poświęcając swój czas, pieniądze, sprzęt i materiały. Przedsięwzięcie uzyskało finansowe wsparcie od Burmistrza Miasta Żagań p. Daniela Marchewki.

Uroczysta prezentacja „GIER EDUKACYJNYCH Z KLASĄ” odbędzie się podczas szkolnego festynu – 9 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

Reklamy
%d blogerów lubi to: